Mevzuat

Kamu Mevzuat Sistemi Mevzuat Listesi

KANUNLAR

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
4483 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunu
5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun
5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
5682 sayılı Pasaport Kanunu
5806 sayılı Af Kanunu
4584 sayılı Af Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
7201 sayılı Tebligat Kanunu
1111 sayılı Askerlik Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)


 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname


 YÖNETMELİKLER

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması Bilimsel Denetim Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK


 BAKANLAR KURULU KARARLARI

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı


YÖNERGELER

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi


USUL VE ESASLAR

 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar


DİĞER