• Akademik Personel Şube Müdürü

                

   

      AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ

   

  Adı Soyadı    : Fuat ARGUÇ
  Fax                : 
  0376 218 95 14
  Telefon         :
   
  0376 218 95 13 / 7162
  e-mail           : fuatarguc@karatekin.edu.tr
                         

   

   AKADEMİK PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖREVLERİ

  Temel Fonksiyon:

  Akademik Personelin atama ve özlük işlemleri ile görevlendirilmelerin yapılmasını sağlamak ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmektir.

  -  Üniversitenin belirlenen amaç ve ilkelerine uygun olarak uhdesine verilen bütün görevleri yapmak ve yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

  -  Kadro aktarım ve kullanım işlemleriyle, öğretim üyesi ilan ve atama işlemleri

  -  Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları ilan ve atama işlemleri,

  -  Kadro istatistik ve kadro değişikliklerinin YÖK Başkanlığına bildirimi,

  -  Aylık terfi, kıdem, öğrenim değişiklikleri, hizmet birleştirmeleri vb. işlemler,

  -  2547 Sayılı YÖK Kanununun ilgili bütün maddeleriyle yapılması gereken iş ve işlemleri yerine getirmek,

  -  Sözleşmeli ve yabancı uyruklu personel işlemleri,

  -  Personel kimlik kartı iş ve işlemleriyle, askerlik sevk ve tehir işlemleri, mal bildirim beyannamelerinin takibi,

  -  Hizmet ve Hususi Pasaport işlemleri, sicil raporlarının takibi ve personel bilgilerinin otomasyon sistemine aktarılması, takibi, otomasyon sisteminin geliştirilmesi

  -  1416 Sayılı kanun ile ilgili iş ve işlemler,

  -  Devlet Personel Başkanlığının takip ettiği kadro işlemlerinin güncelliğini sağlamak,

  -  Üniversitemizin diğer birimleri ve Başkanlığımıza bağlı diğer şube  müdürlükleriyle koordineli ve uyumlu çalışmak,

  -  Akademik personelle ilgili her tür idari, özlük iş ve işlemelerin zamanında ve etkin takip edilmesi, dosyaların düzenlenmesi, takibi ve diğer iş ve işlemlerin yapılması,

  -  Üniversiteler arası Kurul Doçentlik işlemleri, YÖK Başkanlığı, ÖSYM, SGK, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün web tabanlı programlarına veri girişi yapmak ve güncelliğini takip etmek,

  -  Arşiv, evrak, posta, tebligat, terfi, tayin, nakil, görev, işten ayrılış, işe başlama, eğitim ihtiyaçlarını tespit, vb. iş ve işlemler,

  -  Müdürlüğe ait birimlerdeki iş ve işlemlerin zamanında etkin ve tam olarak yapılmasını sağlayarak maiyetinde bulunan personelin yetiştirilmesini sağlamak, yapılacak işlerle ilgili gerektiğinde astlarına gereken açıklamalarda bulunarak yol göstermek, iş gücü ve diğer kaynakları verimli, etkin kullanarak gereken nezareti yapmak, mesai, kılık kıyafet, etik kuralların uygulanmasının denetimini sağlamak,

  -  Gelen giden evrakların ilgililere havalesini ve gereğini yapmak, ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

  -  Daire Başkanının vereceği benzeri görevleri yerine getirmek,

  Şube müdürleri görevlerini yerine getirirken Daire Başkanına, Genel Sekretere ve üst yöneticilere karşı sorumludurlar.