• Eğitim ve İstatistik Şube Müdürü

                  

   

  EĞİTİM VE İSTATİSTİK ŞUBE MÜDÜRÜ V.

   

  Adı Soyadı : Yasin ÇELİK 
  Fax            : 0376 218 95 14          
  Telefon      : 0376 218 95 13 / 7164    
  e-Mail        : yasincelik@karatekin.edu.tr

   

  Temel Fonksiyon:

   

  İdari personelin hizmet içi eğitimleri, aday memurların eğitimleri, personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

  -  Üniversitenin belirlenen amaç ve ilkelerine uygun olarak uhdesine verilen bütün görevleri yapmak ve yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

  -  Aday Memurların Eğitimi;

  Aday memurların asil memurluğa en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlayarak,

  a.  Temel Eğitim,

  b.  Hazırlayıcı Eğitim,

  c.  Staj dönemleri için gereken tüm iş ve işlemleri zamanında etkin, verimli bir şekilde uygulamak.

  -  Aday memur eğitim süreçleri ile sınav ve  staj süreçleri sonrasında asil memurluğa geçmeye hak kazananların atanmalarının sağlanması için gerekli olan işlemleri yapmak ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi gerek bilgilerin gönderilmesini sağlamak,

  -  Temel Eğitim notlarının aday memurlara ulaştırılmasını sağlamak ve güncelliğini takip etmek,

  -  Hazırlayıcı Eğitimi verecek personelin belirlenmesi ve ders programlarının oluşturularak eğitimleri vermelerini sağlamak,

  -  Temel-Hazırlayıcı Eğitim ile ilgili her türlü komisyon ve kurulların oluşumunu, bu komisyon ve kurulların toplanmalarını sağlayarak gerekli onayları almak ve kurul kararlarını uygulamak,

  -  Eğitim programlarını hazırlamak eğiticileri belirleyip ders programları oluşturmak, eğitim ve sınav yerlerinin belirlenmesini sağlayarak görevlilerin ek ders hak edişleriyle ilgili çalışmalar yapmak,

  -  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yapılarak üniversite personelinin ihtiyaç duyulan alanlarda görevde yükselmelerini ve uygun unvanlara atanmalarını sağlamak, bunun için de her türlü kurul ve komisyon oluşumu, sınav soruları, sınav salonu için ilgili personelin görevlendirilmesi gibi her türlü iş ve işlemleri yapmak,

  -  Üniversite birimlerinin ihtiyaç ve istemleri doğrultusunda yıllık eğitim programları yapmak,

  -  Hizmet içi eğitimler için gerekli olan eğiticileri gerek üniversite bünyesinden gerekse kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve eğitimleri sonuçlandırmak,

  -  Müdürlüğe ait birimlerdeki iş ve işlemlerin zamanında etkin ve tam olarak yapılmasını sağlayarak maiyetinde bulunan personelin yetiştirilmesini sağlamak, yapılacak işlerle ilgili gerektiğinde astlarına gereken açıklamalarda bulunarak yol göstermek, iş gücü ve diğer kaynakları verimli, etkin kullanarak gereken nezareti yapmak, mesai, kılık kıyafet, etik kuralların uygulanmasının denetimini sağlamak,

  -  Gelen giden evrakların ilgililere havalesini ve gereğini yapmak, ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

  -  Daire Başkanının vereceği benzeri görevleri yerine getirmek,

  Şube müdürleri görevlerini yerine getirirken Daire Başkanına, Genel Sekretere ve üst yöneticilere karşı sorumludurlar.