• İdari Personel Şube Müdürü

   

               

   

   

        İDARİ PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ V.

   

  Adı Soyadı : Hatice GÜNGÖR DOĞU   
  Fax             : 0376 218 95 14          
  Telefon       : 0376 218 95 13 / 7151   
  e-Mail         : haticegungor@karatekin.edu.tr       
                      

   

   İdari Personel Şube Müdürlüğü ve Görevleri

  Temel Fonksiyon:

   

   

  İdari personelin atama ve özlük işlemleri ile görevlendirmelerinin yapılmasını sağlama ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmek,

  -  Üniversitenin belirlenen amaç ve ilkelerine uygun olarak uhdesine verilen bütün görevleri yapmak ve yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

  -  Personel iptal-ihdas, kadro tahsisleri, tutulu kadroların serbest bırakılması, dolu-boş kadro değişiklikleri, yan ödeme kararnamelerinin hazırlanması, (I-II-III sayılı cetvellerin hazırlanması)

  -  Personelin; açıktan, naklen, kurumlar arası geçiş yolu 4046 sayılı yasa gereği özelleştirmeden vb. atamalarının yapılması, göreve başlayışı, görevden ayrılışları gibi iş ve işlemlerin yapılması,

  -  Personelin müstafi, istifa, tayin, kadro hareketleri, kadro istatistikleri, terfi, emeklilik, ölüm, Bağ- kur, SGK ve SSK ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması,

  -  2828 SHÇEK Kurumu (3413 Sayılı Kanuna göre Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesi) gereği olan işler ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası, 5378 Sayılı Engelli Memur İstihdamı, şehit ve gazi yakınlarının işe yerleştirilmesi gibi iş ve işlemleri yapmak,

  -  İdari personele ait çalışma belgesi, personel kimlikleri, pasaport düzenlemeleri, ilgili form, beyannameler, giyecek yardımları, soruşturmalar, sicil raporları, izin, ücretsiz izin, rapor, yurtiçi, yurt dışı görevlendirmeler vb. iş ve işlemlerin yapılması.

  -  657 Sayılı Kanun (611 Sayılı Kanun) ile ilgili idari personelin her türlü iş ve işlemlerinin zamanında ve etkin bir şekilde yapılması,

  -  Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması,

  -  Devlet Personel Başkanlığı ve YÖK ile üniversitemiz arasında ilgili bilgi, belge, akışının sağlanması, takibi ve sonuçlandırılması,

  -  Maliye Bakanlığının Bütçe ve Kontrol Genel Müdürlüğü E-Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine 3 ayda bir dolu-boş girişlerinin yapılması,

  -  Sendika iş ve işlemlerinin yapılması,

  -  Askerlik iş ve işlemlerinin yapılması,

  -  2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle ilgili iş ve işlemlerle özellikle de 13/b – 4 maddesi gereği olan işlerin yapılması,

  -  Gelen-Giden evrakların ilgililere havalesini ve gereğini yapmak ihtiyaç duyulan bilgilerin her an kullanılabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

  -  Yeni göreve başlayan personellerin uyum sağlamalarına katkı sağlamak, bir üst öğrenimi tamamlayanların intibak işlemlerini yapmak,

  -  İdari Şubenin Arşiv işlemlerinin en iyi ve en etkin şekilde yapılmasını sağlamak,

  -  Müdürlüğe ait birimlerdeki iş ve işlemlerin zamanında, etkin, tam olarak iş birliği ve dayanışma içerisinde yapılmasını sağlayarak maiyetinde bulunan personelin yetiştirilmesini sağlamak, onlara yol göstermek, iş gücü ve diğer kaynakları etkin kullanarak gereken nezareti yapmak, mesai, kılık kıyafet, etik kuralların uygulanmasının denetimini sağlamak,

  -  Daire Başkanının vereceği benzeri görevleri yerine getirmek,

  -  Şube müdürleri görevlerini yerine getirirken Daire Başkanına, Genel Sekretere ve üst yöneticilere karşı sorumludurlar.